OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Spolek CK Pardubice, IČ: 09287329, se sídlem Na Okrouhlíku 1678, 530 03 Pardubice, zapsaný u Krajského soudu v Pardubicích ve složce C, oddílu 13441, (dále jen "Spolek“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním cyklistických závodů (dále jen "Závod"). Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako "Nařízení“).

Spolek je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti s organizací závodu, tj. zejména za účelem přípravy startovní listiny, startovních čísel, za účelem zpracování výsledkové listiny, vyhlašování a předávání cen, pro statistické účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Spolkem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

1. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:
 • jméno/příjmení
 • rok/datum narození
 • korespondenční adresu
 • číslo mobilního telefonu
 • pohlaví
 • emailovou adresu
 • sportovní klub

Spolek je rovněž oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace vyplývající z návštěvnosti internetových stránek.

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává pro tyto účely:
 • Plnění smluvního vztahu
 • Evidence účastníků v Závodě
 • Evidence výsledků v Závodě
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
 • Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
 • Zasílání obchodních sdělení a pro marketingové účely
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Účetní a daňové účely
 • Reklamní a marketingové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

3. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely musíme získat Váš souhlas.

4. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Spolek je oprávněn poskytovat Vaše osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem organizace závodů. Jedná se o tyto příjemce :
 • Český svaz cyklistiky
 • Extraliga Masters
 • Poskytovatel časomíry

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace organizace Závodu a dále po dobu, po kterou je Spolek povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

6. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na základě Zákona a Nařízení máte tato práva:
 • právo vznést u Spolku námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na [email protected],
 • právo přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným Spolkem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
 • právo požadovat od Spolku informace o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o zdroji osobních údajů, pokud jsou získávány i z jiných zdrojů, než ode mne, např. z veřejných databází, informaci o způsobu zpracování, případně o profilování, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaší osobu,
 • pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,
 • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte důvodné podezření, že došlo k újmě na Vašich právech či jinému porušení zákona při zpracování Vašich osobních údajů.
Pro realizaci výše uvedených práv využijte emailovou komunikaci [email protected]
Spolek je oprávněn ověřit v nezbytném rozsahu identitu žadatele.

7. INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ SE ZVUKOVÝM ČI OBRAZOVÝM ZÁZNAMEM

Odesláním registračního formuláře udělujete Spolku v souvislosti se svou účastí v Závodu souhlas, v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu Závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci Závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro zpravodajské, ilustrační a komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 5 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Spolek snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Copyright © 2024 - present by CzechCycleHub - All right reserved